Demo

آموزش

یکی از ماموریتهای این مجموعه توانمندسازی کارشناسان و مدیران شهری بواسطه آشنایی ایشان با جدیدترین دستاوردها و یافته های مدیریت شهری درسطح جهان است