Demo

کنفرانسها و رویدادها

کنفرانس بین المللی شهرهای سبز : در طول تاریخ همواره دوره های مختلف شهرنشینی ملاک میزان پیشرفت بشر بوده و انسان در جهت بهبود شرایط زندگی خود در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. در طول قرن بیستم به دلیل اولویت های اقتصادی، گسترش شهرنشینی راهی جز پذیرش بی حد و مرز جمعیت و بدون لحاظ نمودن فاکتورهای زیست محیطی نداشت. این درحالیست که طی سالهای گذشته میزان اثرات مخرب زیست محیطی حتی از لحاظ اقتصادی نیز کشورها را دچار بحران های جدی نموده است. از اینرو توجه به اصلاحاتی در خصوص گسترش شهر با لحاظ شاخص های زیست محیطی برای اولین بار در اجلاس ریودوژانیرو به عنوان سنگ بنای اصلی این موضوع مورد توجه مسئولان شهری در سطح بین المللی قرار گرفت. در جهت حل این معضلات یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر، ذهن متخصصان شهری را به خود مشغول نموده، ساخت شهرهایی است که در آنها کلیه شاخص های زیست محیطی و توسعه پایدار در قالب 9 عنصر رعایت شده و اصطلاحا از آن به "شهر سبز" یاد می شود. شهرهایی که در زمینه حمل ونقل پاک، معماری سبز، مدیریت بازیافت وپسماند، اقتصاد سبز، استفاده از فناوری اطلاعات، کشاورزی شهری، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع سبز و مدیریت منابع آب حرفهای جدیدی برای گفتن خواهند داشت. با عنایت به این موضوع، موسسه مطالعات و برنامه ریزی شهرهای سبز آسیا جهت بررسی ابعاد مختلف این چالش در صدد برگزاری "کنفرانس بین المللی شهرهای سبز" می باشد تا بدینوسیله با هم اندیشی مدیران، اساتید و کارشناسان داخلی و بین المللی به بررسی راهکاری جامع و فراگیر در جهت حل معضلات زیست محیطی شهرها پرداخته شود.